OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Czerwonak
Stosownie do art. 39 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonaki na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”.
Informujemy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, zaopiniował pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonaki na lata 2021–2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z prognozą oddziaływania–opinia nr WOO-III.410.923.2021.AM.1 z dnia 19.01.2022 r. Wielkopolski Państwowy Inspektor Sanitarny również zaopiniował pozytywnie dokument Programu wraz z prognozą - opinia nr DN-NS.9011.1600.2021  z dnia 09.12.2021 r. Dodatkowo Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą nr 2674/2021 z dnia 24.11.2021 r. zaopiniował projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonak na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.
Informujemy, że z treścią projektu Programu oraz prognozy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czerwonak  ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (pok. 208), oraz na stronie internetowej www.czerwonak.pl (w zakładce ochrona środowiska) oraz w BIP Czerwonak www.bip.czerwonak.pl.  Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 25.01.2022 r. do dnia 15.02.2022 r. : w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Czerwonak, w godzinach pracy Urzędu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  kancelaria@czerwonak.pl.  Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czerwonak.   Dzień ogłoszenia obwieszczenia: 24.01.2022 r.   
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czerwonak,   poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.czerwonak.pl, umieszczenie w BIP Urzędu Gminy www.bip.czerwonak.pl, w lokalnej prasie oraz przekazanie do sołectw na terenie gminy.  W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

z up. Wójta
Paweł Glaser
Pierwszy Zastępca Wójta


KLAUZULA INFORMACYJNA  dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Czerwonak, z siedzibą przy ul. Źródlanej 39, 62-004 Czerwonak
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Czerwonak z siedzibą przy  ul. Źródlanej 39, 62-004 Czerwonak, reprezentowany przez Wójta Gminy Czerwonak , telefon kontaktowy: +48 61 65 44 204 lub adres e-mail: kancelaria@czerwonak.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Urząd Gminy Czerwonak z siedzibą przy ul. Źródlanej 39, 62-004 Czerwonak lub adresem e-mail: iodo@czerwonak.pl.
2. Podstawą prawną działalności Urzędu Gminy Czerwonak jest ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.0.713) oraz inne przepisy krajowe na podstawie, których  Urząd Gminy Czerwonak wykonuje zadania publiczne.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego interesie publicznym, art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
3. Nieodłącznym elementem wykonywania zadań publicznych jest utrzymanie kontaktu z Panią/Panem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon kontaktowy. Podanie przez Panią/Pana danych kontaktowych, tj. poczta elektroniczna, telefon kontaktowy jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania swoich nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Jeżeli Pani/Pan uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa