Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuję, że dnia 10 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak. Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 259/2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 05.08.2022 r. do oddania w dzierżawę na okres do 30 lat w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego: obręb Czerwonak arkusz mapy 13, działka nr 28/4 o pow. 241,12 m2.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak -  pok. 215, tel.: 61/ 65-44-253.