Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm..) informuje, że dnia 4 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 325/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 22.11.2023 r. do oddania w dzierżawę: obręb Bolechowo, działki: nr 371/23, nr 371/29, nr 371/30, arkusz mapy 1, o łącznej powierzchni dzierżawy 2,222 ha. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak -  pok. 215,  tel.: 61 65-44-253.