Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 października 2022 r. do 25 października 2022 r. oraz o dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, która odbędzie się w dniu 17 października 2022 r., o godz. 16:30 w Sali Widowiskowej w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, przy ul. Piłsudskiego 3 w Koziegłowach.

Ewentualne uwagi do ww. projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Czerwonak z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: kancelaria@czerwonak.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2022 r. Dodatkowe informacje, a także dokumentu znajdują się http://bip.czerwonak.pl/7118/dokument/25648