Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), informuje, że w dniu 12 lutego 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, pok. 01, odbyt się I ustny przetarg nieograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Przedmiotem I ustnego przetargu nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Koziegłowy, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy usługowej „3U” , stanowiącej własność Gminy Czerwonak, oznaczonej geodezyjnie:
Numer geodezyjny działki: 160/6 ldentyfikator działki: 302104_2.0006.160/6
Obręb ewidencyjny: 302104_2.0006, Koziegłowy Księga wieczysta nr PO1P/00107822/2 Powierzchnia 0,1116 ha
cena wywoławcza brutto: 665 000.00 zł

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0 w tym dopuszczonych: 0, niedopuszczonych: 0.

W I ustnym przetargu nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 160/6 o powierzchni 0,1116 ha,  obręb Koziegłowy, nie dokonano żadnej wpłaty wadium w terminie.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 160/6 o powierzchni 0,1116 obręb Koziegłowy, zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.