Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.), informuje, że w dniu 1 grudnia 2022 r. o  godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, pok. 01, odbył się I ustny przetarg nieograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815, z 2022 r. poz. 1846
i poz. 2185).

 

Przedmiotem I ustnego przetargu nieograniczonego było oddanie w najem na okres 10 lat lokali użytkowych o łącznej pow. 121,12 m2 znajdujących się w budynku dworca kolejowego w miejscowości Owińska przy ul. Dworcowej 4, stanowiących własność Gminy Czerwonak, zlokalizowanych na działce oznaczonej geodezyjnie:

 

Obręb Owińska, arkusz mapy 10, działka nr 113/11, KW nr PO1P/00289147/5 - cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosiła 3 594,00 zł netto.

 

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1, w tym dopuszczonych: 1, niedopuszczonych: 0.

W I ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokali o łącznej powierzchni użytkowej 121,12 m2 znajdujących się w budynku dworca kolejowego w miejscowości Owińska przy, ul. Dworcowej 4, zlokalizowanych na działce nr 113/11, obręb Owińska, arkusz mapy 10, jeden oferent wpłacił wadium w terminie.

 

Cena osiągnięta w przetargu wynosiła: 3 954,00 zł (netto).

Najemcą lokali znajdujących się w miejscowości Owińska, przy ul. Dworcowej 4, o łącznej powierzchni użytkowej 121,12 m2 , zlokalizowanych na działce oznaczonej geodezyjnie: działka nr 113/11, obręb Owińska, arkusz mapy 10,  został Zespół Lekarza Rodzinnego Pro Familia Sp. z o.o., ul. Działkowa 2, 62-004 Czerwonak.