Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), informuje, że w dniu 27 listopada 2023 r. o  godz. 1500 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, pok. 01, odbył się IV ustny przetarg nieograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z póżn. zm.)

Przedmiotem IV ustnego przetargu nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Bolechówko, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „2MN”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, oznaczonej geodezyjnie:

obręb Bolechówko, arkusz mapy 1

działka nr 329/15, o powierzchni  0,1338 ha, KW nr PO1P/00256009/6

- cena wywoławcza brutto: 315 000,00 zł

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 2 w tym dopuszczonych: 2, niedopuszczonych: 0.

W IV ustnym przetargu nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 329/15, o powierzchni 0,1338 ha, obręb Bolechówko, arkusz mapy 1, dwóch oferentów wpłaciło wadium w terminie.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła: 340 000,00 zł (brutto).

Nabywcą nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 329/15 o powierzchni 0,1338 ha, obręb Bolechówko, arkusz mapy 1 został Pan Wojciech Górzny.