Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), informuje, że w dniu 3 kwietnia 2024 r. o  godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, pok. 01, odbył się III ustny przetarg nieograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Przedmiotem III ustnego przetargu nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Czerwonak, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej „MW/U”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, oznaczonej geodezyjnie:

obręb Czerwonak, arkusz mapy 21

działki: nr 18/22 o powierzchni 0,1220 ha, nr 18/33 o powierzchni 0,4168 ha, nr 18/69 o powierzchni 0,2709 ha, nr 18/71 o powierzchni 0,5280 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00297997/7, o łącznej powierzchni 1,3377 ha
- cena wywoławcza brutto: 4 250 000,00 zł

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1 w tym dopuszczonych: 1, niedopuszczonych: 0.

W III ustnym przetargu nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działki: nr 18/22 o powierzchni 0,1220 ha, nr 18/33 o powierzchni 0,4168 ha, nr 18/69 o powierzchni 0,2709 ha, nr 18/71 o powierzchni 0,5280 ha, o powierzchni łącznej 1,3377 ha, obręb Czerwonak, arkusz mapy 21, dokonano jednej wpłaty wadium w terminie, jednak nie przybył na przetarg w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki:
nr 18/22 o powierzchni 0,1220 ha, nr 18/33 o powierzchni 0,4168 ha, nr 18/69 o powierzchni 0,2709 ha, nr 18/71 o powierzchni 0,5280 ha, o powierzchni łącznej 1,3377 ha, obręb Czerwonak, arkusz mapy 21, zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.