Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 oraz z 2020 r. poz. 1698), informuje, że w dniu 21 listopada 2022 r. o  godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, pok. 01, odbył się II ustny przetarg nieograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

Przedmiotem II ustnego przetargu nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Czerwonak, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „4MN”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, oznaczonej geodezyjnie:

 

  • obręb Czerwonak, arkusz mapy 13, działka nr 6/13, o pow. 0,0698 ha, KW nr PO1P/00309465/7 - cena wywoławcza brutto: 280 000,00 zł

 

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1, w tym dopuszczonych: 1, niedopuszczonych: 0.

W II ustnym przetargu nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 6/13, o pow. 0,0698 ha, obręb Czerwonak, arkusz mapy 13, jeden oferent wpłacił wadium w terminie.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła: 282 800,00 zł (brutto).

Nabywcą nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 6/13 o pow. 0,0698 ha, obręb Czerwonak, arkusz mapy 13 zostali Państwo Jacek Waldemar i Ewa małżonkowie Chabierscy.