Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 oraz z 2020 r. poz. 1698), informuje, że w dniu 21 listopada 2022 r. o  godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, pok. 01, odbył się I ustny przetarg ograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846).

 

Przedmiotem I ustnego przetargu nieograniczonego była dzierżawa nieruchomości, położonych w miejscowości Bolechowo, stanowiących własność Gminy Czerwonak, oznaczonych geodezyjnie: obręb Bolechowo, arkusz mapy 1:

 

  •             działka nr 371/16, o pow. 5006 m2,
  •             działka nr 371/24, o pow. 10005 m2,
  •             działka nr 371/25, o pow. 12575 m2,

           

dla których Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00138266/2.

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0, w tym dopuszczonych: 0, niedopuszczonych: 0.

W I ustnym przetargu nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działki nr371/16, nr 371/24, nr 371/25, obręb Bolechowo, arkusz mapy 1, nie dokonano żadnej wpłaty wadium w terminie.

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr371/16, nr 371/24, nr 371/25, obręb Bolechowo, arkusz mapy 1, zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.