Informujemy, iż zgodnie z § 24 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czerwonak, w celu zapobiegania powstawaniu chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zostanie przeprowadzona obowiązkowa deratyzacja w marcu br.
Obowiązek jej przeprowadzenia spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz innych podmiotach władających nieruchomościami.
Obowiązkowej deratyzacji na obszarze gminy Czerwonak podlegają:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz altany śmietnikowe;
2) nieruchomości, na terenie których prowadzone są usługi gastronomiczne, sprzedaż artykułów żywnościowych i gospodarka odpadami;
3) tereny zabudowane obiektami wykorzystywanymi do przechowywania produktów rolno - spożywczych;
4) tereny zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt;
5) tereny zabudowane obiektami użyteczności publicznej i ochrony środowiska.

W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej trutki. W miejscach wyłożenia produktu konieczne jest umieszczenie informacji ostrzegawczej:

Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!

Należy usunąć pozostałości produktu po zakończeniu deratyzacji z miejsc i pomieszczeń, w których została przeprowadzona.