Wójt gminy Czerwonak ogłasza*  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bolechowo-Osiedle, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług zdrowia „UZ”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak o oznaczeniach geodezyjnych:
obręb Bolechowo-Osiedle, arkusz  mapy 2.
działka nr 534/2, o powierzchni 0,2606 ha, KW PO1P/00125289/5
– cena wywoławcza brutto: 920 000,00 zł
Ustala się wadium dla działkę nr 534/2 w wysokości 180 000,00 zł
Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338 z dopiskiem „przetarg na działkę nr 534/2” - najdalej do dnia 10 czerwca 2024 r.
Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.
Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.
Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61-65-44-254. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.

*Wyciąg z ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym