GMINNY PROGRAM WSPARCIA DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ ICH RODZIN W GMINIE CZERWONAK NA LATA 2020 - 2024

Wydział Promocji Zdrowia zajmuje się m.in. koordynacją i realizacją programu uchwalonego przez Radę Gminy Czerwonak: Gminnego Programu Wsparcia Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin w Gminie Czerwonak na 2020-2024. Powstał on na podstawie opracowanego dokumentu „Diagnozy sytuacji osób z niepełnosprawnością w Gminie Czerwonak", która została przeprowadzona w okresie od września do grudnia 2019 roku.
                                                 
Głównym celem Programu jest „Dążenie do pełniejszego udziału dorosłych osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym oraz zapewnienie im oraz ich rodzinom niezbędnego wsparcia”. Założeniem Programu jest tworzenie systemu umożliwiającego przywrócenie osób z niepełnosprawnością społeczeństwu, wytworzenie poczucia aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym oraz udzielanie niezbędnego wsparcia członkom ich rodzin. Celami szczegółowymi są: 1. Podniesienie stanu wiedzy społeczności lokalnej w zakresie problematyki niepełnosprawności; 2. Zapewnienie możliwości swobodnego przemieszczania się; 3. Zapewnienie aktywnego udziału w życiu społecznym; 4. Wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnością.

W Programie na 2021 rok realizowane będą następujące cele szczegółowe: Zapewnienie możliwości swobodnego przemieszczania się (wsparcie usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców gminy Czerwonak powyżej 18 z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności) oraz zapewnienie aktywnego udziału w życiu społecznym (wsparcie aktywności fizycznej, rehabilitacja).

 

Uchwała nr 227 - GPWON
Uchwala nr 304 - zmieniająca uchwale nr 227  GPWON 2020-2024

 

ZESPÓŁ DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W GMINIE CZERWONAK 

Zespół ds. osób z Niepełnosprawnością w Gminie Czerwonak jest organem opiniodawczo-doradczym Wójta Gminy Czerwonak w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Urzędu Gminy Czerwonak, Rady Gminy Czerwonak, instytucji oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Czerwonak zajmujących się problematyką osób z niepełnosprawnością, służby zdrowia, mieszkańców gminy Czerwonak z niepełnosprawnością oraz członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Czerwonak. Kadencja Zespołu trwa cztery lata. Wśród najważniejszych zadań Zespołu znajduje się:
 

 • inspirowanie przedsięwzięć w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób
 • z niepełnosprawnością;
 • przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 • opiniowanie projektów programów wsparcia, działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Gminy Czerwonak pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnością.

Posiedzenia Zespołu będą odbywały się minimum jeden raz na kwartał.

Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnością w Gminie Czerwonak został powołany Zarządzeniem Nr 80/2020 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 20 kwietnia 2020 roku.

Skład Zespołu:

 1. Marlena Łochyńska – przewodnicząca,
 2. Hanna Kościelska – zastępca przewodniczącego,
 3. Bernadeta Szulczewska – sekretarz,
 4. Arkadiusz Bednarek,
 5. Agnieszka Dudziak,
 6. Jan Krzysztof Flaczyński,
 7. Maria Fortuniak,
 8. Ewa Gąsiorek,
 9. Ewa Gnalicka,
 10. Wacław Jarocki,
 11. Agnieszka Kamińska,
 12. Maciej Koczerga,
 13. Gabriela Przyczyna,
 14. Anna Katarzyna Sulej,
 15. Magdalena Wiśniewska,
 16. Jerzy Wolniewicz,
 17. Małgorzata Wołosz,
 18. Urszula Zaworska.

 

REFUNDACJA KOSZTÓW USŁUGI TRANSPORTOWEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Gmina Czerwonak wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością, w ramach Gminnego Programu Wsparcia Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością oraz Ich Rodzin w 2020 roku będzie refundowała poniesione koszty usługi transportowej dla osób z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie gminy Czerwonak.

Prawo do skorzystania z refundacji będą miały osoby, które ukończyły 24 rok życia, zamieszkują na terenie gminy Czerwonak oraz posiadają znaczny stopień niepełnosprawności. Refundacja będzie przysługiwała za zrealizowaną usługę transportową w szczególności do: placówek służby zdrowia, miejsc rehabilitacji, ośrodków wsparcia, urzędów i instytucji publicznych, miejsc zagospodarowania czasu wolnego znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania.

Szczegółowe informacje: https://bip.czerwonak.pl/7018