Szanowni Państwo,

informujemy, że Gmina Czerwonak pozyskała środki finansowe w wysokości 187 200,00 zł na  realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:
1. dziećmi z  orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami posiadającymi orzeczenie  o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
Wsparcie będzie świadczone do listopada 2023 r. w maksymalnym wymiarze 240 godzin na uczestnika programu. Osoba zakwalifikowana do programu, która otrzyma pomoc  w formie opieki wytchnieniowej nie ponosi za nią odpłatności.

Prosimy o wypełnienie Karty zgłoszeniowej do Programu wraz z załącznikami  i złożenie w siedzibie Urzędu Gminy w Czerwonaku, przy ul. Źródlanej 39, pokój nr 6 (parter).
Osoby zainteresowane tematyką opieki wytchnieniowej zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z  pracownikami Wydziału Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Czerwonak, którzy dostępni są pod numerami telefonów: 61 65 44 221, 61 65 44 294 lub 61 65 44 293.

Bliższe informacje o Programie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: tutaj

 

 

Wydział Promocji Zdrowia
Karolina Fortuniak