Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez komitety.

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. W sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z uchwałą prawo zgłaszania kandydatów na członków komisji ma pełnomocnik wyborczy:
1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, ze partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;

2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał  mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;

3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.

Zgodnie z § 4 w/w uchwały kandydatem na członka komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem na członka komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.
W Gminie Czerwonak kandydaci do składu obwodowych komisji wyborczych muszą być mieszkańcami województwa wielkopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa wielkopolskiego.
Osoby odpowiedzialne w komitetach wyborczych za zbieranie zgłoszeń kandydatów do OKW prosimy o wstępną weryfikację czy kandydat podał dane zgodne z jego miejscem stałego głosowania oraz czy formularz jest wypełniony czytelnie.
W przypadku zgłoszenia do danej komisji więcej niż jednego kandydata prosimy o zaznaczenie na wnioskach kolejności (kandydat nr 1, kandydat nr 2 itd.).
Zgłoszenie kandydata na członka OKW nie gwarantuje powołania w skład komisji. Zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem Wyborczym i uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej, w przypadku zgłoszenia przez komitety wyborcze do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo określona liczba członków OKW, konieczne będzie przeprowadzenie losowania.
O terminach i miejscu losowań komitety wyborcze zostaną poinformowane odrębnym komunikatem.
Powołanie członków obwodowych komisji wyborczych nastąpi do 20 maja 2024 r.
Osoby powołane na członków OKW będą informowane o terminach pierwszych posiedzeń i szkoleń telefonicznie.

Termin zgłaszania
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 10 maja 2024 r.
Zgłoszenia kandydatów na członków OKW można składać w Urzędzie Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, pokój nr 105, w godzinach pracy urzędu.
Podpisane zgłoszenia należy złożyć w wersji papierowej. Wnioski kandydatów do okw przedstawione w formie kserokopii lub wydruku skanu nie będą uwzględniane.
Numery telefonów do pracowników Urzędu w sprawie zgłoszeń kandydatów do OKW: 61 65 44 216, 61 65 44 205.
Do pobrania: Formularz zgłoszenia kandydata do składu OKW przez komitet (załącznik)

Zgłoszenia indywidualne kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. W sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.
Zgodnie z § 8 ww. uchwały: "Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego".
Spośród zgłoszeń indywidualnych, Komisarz Wyborczy w Poznaniu I może dokonać uzupełnienia składów OKW na zasadach określonych w Kodeksie wyborczym. Oznacza to, że w pierwszej kolejności na członków OKW powoływane są osoby zgłoszone przez komitety wyborcze.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały kandydatem na członka komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
Kandydatem na członka komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

W Gminie Czerwonak kandydaci do składu obwodowych komisji wyborczych muszą być mieszkańcami województwa wielkopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa wielkopolskiego.

Termin zgłaszania
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można składać do 10 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, pokój nr 105, w godzinach pracy urzędu.

Podpisane zgłoszenie należy złożyć w wersji papierowej.
Przyjęcie zgłoszenia indywidualnego kandydata na członka OKW nie gwarantuje powołania w skład komisji!
Numery telefonów do pracowników Urzędu w sprawie zgłoszeń kandydatów do OKW: 61 65 44 216, 61 65 44 205.
Do pobrania: Formularz indywidualnego zgłoszenia kandydata do OKW (załączniki).

Wysokość diet
Wysokość diet reguluje Uchwała Nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego.
Zgodnie z powyższą uchwałą członkom obwodowych komisji wyborczych przysługują diety w następującej wysokości:
1) przewodniczący obwodowej komisji wyborczej - 700 zł;
2) zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej - 600 zł;
3) członek obwodowej komisji wyborczej - 500 zł.

Warunkiem wypłaty diety dla osoby pełniącej obowiązki członka obwodowej komisji wyborczej jest złożenie właściwego oświadczenia z danymi dla celów podatkowych oraz potwierdzenie obecności w dniu głosowania na liście obecności podpisanej przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej.