Wójt Gminy Czerwonak zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535), działających na rzecz mieszkańców Gminy Czerwonak do konsultowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak.

 

Uwagi, opinie i wnioski dotyczące projektu uchwały można składać od 24 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r. na jeden z poniższych sposobów:

- ustnie lub pisemnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w Biurze Rady i Sołectw, pok. 108, poniedziałek godzinach 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:00;

2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monika.grzebielucha@czerwonak.pl;

3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Szczegóły w załączeniu.