Wójt Gminy Czerwonak przeprowadził konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029.  Przedmiotem konsultacji był projekt Programu Rewitalizacji. Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 27 lipca do 28 sierpnia 2023 r. w formie:

1. Punktu konsultacyjnego podczas pikniku gminnego w dniu 29 lipca 2023 r. przed pałacem w Owińskach w godzinach od 17-20.

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji oraz debaty, na których został przedstawiony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029, Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół” w Czerwonaku, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak.

3. Zbierania uwag ustnych, które można było składać w okresie od dnia 27 lipca do 28 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004  Czerwonak, w godzinach pracy Urzędu,

4.  Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, formularza konsultacyjnego zamieszczonego na stronie Gminy Czerwonak i Biuletynie Informacji Publicznej, oraz skrzynki podawczej – skrytka ePuap.

 

Z wynikami konsultacji społecznych można zapoznać się pod linkiem: https://bip.czerwonak.pl/6475/dokument/30790