Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

  1. Link do dyskusji publicznej on-line, dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonów Owińsk i Czerwonaka
  2. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych
  3. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
  4. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Promnice – rejon ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego"
  5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Czerwonak – rejon ulicy Szkolnej" i „Owińska - rejon ulicy Poprzecznej i Kolejowej"
  6. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Promnice – rejon ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego
  7. Protkół z przebiegu konsultacji i projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji
  8. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owińska – rejon ulicy Poprzecznej i Kolejowej”
  9. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kicin – rejon ulicy Fabrycznej i Okrężnej”