Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 2. Protokoły z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Owińskach i Czerwonaku
 3. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 4. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Promnice – rejon ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego"
 5. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Bolechówku i Potaszach
 7. Bolechówko ul. Platanowa – jaka przestrzeń dla mieszkańców?
 8. Konsultacje społeczne dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Owińskach i Czerwonaku
 9. Zbieranie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Potasze, Kliny i Miękowo
 10. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Trzaskowo – część północna"
 11. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 12. Link do dyskusji publicznej on-line, dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonów Owińsk i Czerwonaka
 13. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych
 14. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
 15. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Promnice – rejon ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego"
 16. Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Czerwonak – rejon ulicy Szkolnej" i „Owińska - rejon ulicy Poprzecznej i Kolejowej"
 17. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Promnice – rejon ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego
 18. Protkół z przebiegu konsultacji i projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji
 19. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owińska – rejon ulicy Poprzecznej i Kolejowej”
 20. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kicin – rejon ulicy Fabrycznej i Okrężnej”