Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok oraz uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
 2. Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 3. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Dębogóra - północ - część A
 4. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Koziegłowy - rejon ulicy Leśnej"
 5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Kicin - rejon ulicy Wodnej i Rzemieślniczej
 6. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących obowiązku wyposażania nieruchomości przez właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Czerwonak
 7. Raport z konsultacji społecznych dotyczący zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie nr 110-13,110-8,110-46
 8. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Potasze
 9. Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji terenu rekreacyjnego w Mielnie
 10. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Dębogóra - część wschodnia'
 11. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku
 12. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących obowiązku wyposażania nieruchomości przez właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Czerwonak
 13. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku
 14. Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie numerem 110/13, 110/8 i 110/46 w Koziegłowach
 15. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kicin.
 16. Informacja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Czerwonak – rejon ulicy Polnej - część B'