Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Dębogóra - część wschodnia'
 2. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku
 3. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących obowiązku wyposażania nieruchomości przez właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Czerwonak
 4. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku
 5. Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie numerem 110/13, 110/8 i 110/46 w Koziegłowach
 6. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kicin.
 7. Informacja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Czerwonak – rejon ulicy Polnej - część B'
 8. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących Strategii rozwoju gminy Czerwonak na lata 2021 - 2025
 9. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Mielno - część północna'
 10. Raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie numerem 110/13, 110/8 i 110/46 w Koziegłowach
 11. Konsultacje społeczne, dotyczące projektu Strategii rozwoju gminy Czerwonak na lata 2021 - 2025
 12. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miękowo - część środkowa"
 13. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Czerwonak – rejon ulicy Polnej - część B'
 14. Konsultacje społeczne, dotyczące zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie numerem 110/13, 110/8 i 110/46 w Koziegłowach
 15. Konsultacje społeczne, dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dębogórze
 16. Zaprojektowanie i budowa przychodni podstawowej opieki zdrowotnej z poradniami specjalistycznymi i gabinetami rehabilitacyjnymi w Czerwonaku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - MEMORANDUM INFORMACYJNE
 17. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Miękowo - część południowa'
 18. Konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak
 19. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak
 20. Zbieranie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Koziegłowy, Dębogóra i Mielno
 21. Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadanie ograniczania niskiej emisji
 22. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Kicin - rejon ul. Swarzędzkiej i Fabrycznej'
 23. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2021 r. na terenie Gminy Czerwonak
 24. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu usługi transportowej door-to-door
 25. Konsultacje społeczne dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Miękowie i Kicinie