Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
 2. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 3. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023
 4. Konsultacje projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 5. Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 6. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak
 7. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujących w 2023 r.
 8. Protokół przebiegu konsultacji społecznych dotyczących formy organizacji i tematyki zajęć Czerwonackiego Uniwersytetu III Wieku.
 9. Konsultacje społeczne LGD Trakt Piastów w ramach wsparcia przygotowawczego, mającego na celu włączenia społeczności w przygotowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
 10. Koncepcja zagospodarowania terenu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koziegłowach
 11. Konsultacje społeczne dotyczące Uniwersytetu III Wieku
 12. Konsultacje społeczne dotyczące programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania
 13. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2022 r.
 14. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 15. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Mielno - część wschodnia
 16. Protokół przebiegu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Mielnie