Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Konsultacje projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 2. Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 3. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak
 4. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujących w 2023 r.
 5. Protokół przebiegu konsultacji społecznych dotyczących formy organizacji i tematyki zajęć Czerwonackiego Uniwersytetu III Wieku.
 6. Konsultacje społeczne LGD Trakt Piastów w ramach wsparcia przygotowawczego, mającego na celu włączenia społeczności w przygotowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
 7. Koncepcja zagospodarowania terenu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koziegłowach
 8. Konsultacje społeczne dotyczące Uniwersytetu III Wieku
 9. Konsultacje społeczne dotyczące programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania
 10. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2022 r.
 11. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 12. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Mielno - część wschodnia
 13. Protokół przebiegu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Mielnie
 14. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok oraz uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
 15. Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 16. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Dębogóra - północ - część A
 17. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Koziegłowy - rejon ulicy Leśnej"
 18. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Kicin - rejon ulicy Wodnej i Rzemieślniczej
 19. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących obowiązku wyposażania nieruchomości przez właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Czerwonak
 20. Raport z konsultacji społecznych dotyczący zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie nr 110-13,110-8,110-46
 21. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Potasze
 22. Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji terenu rekreacyjnego w Mielnie
 23. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Dębogóra - część wschodnia'
 24. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku
 25. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących obowiązku wyposażania nieruchomości przez właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Czerwonak