Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 2. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 3. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 rok
 4. Konsultacje społeczne, dotyczące strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców sołectwa Kicin
 5. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
 6. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 7. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023
 8. Konsultacje projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 9. Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 10. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak
 11. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujących w 2023 r.
 12. Protokół przebiegu konsultacji społecznych dotyczących formy organizacji i tematyki zajęć Czerwonackiego Uniwersytetu III Wieku.
 13. Konsultacje społeczne LGD Trakt Piastów w ramach wsparcia przygotowawczego, mającego na celu włączenia społeczności w przygotowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
 14. Koncepcja zagospodarowania terenu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koziegłowach
 15. Konsultacje społeczne dotyczące Uniwersytetu III Wieku
 16. Konsultacje społeczne dotyczące programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania