Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak został opublikowany protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności".

 

Protokół dostępny jest pod adresem: https://bip.czerwonak.pl/6475/dokument/13923