Na mocy zarządzenia nr 267/2023 z dnia 10 października 2023 r., przeprowadzono z mieszkańcami Sołectwa Kicin, konsultacje społeczne dotyczące Planu Budowy Dróg Gminnych dla Sołectwa Kicin, w zakresie ulicy Kościelnej. Formą konsultacji było udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie stanowiącej załącznik do zarządzenia.

Konsultacje społeczne zgodnie z Zarządzeniem nr 267/2023 z dnia 10 października 2023 r. odbyły się w terminie od 19 października 2023 r. do 03 listopada 2023 r. Wypełnione ankiety  składać można było osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Czerwonak, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz za pomocą poczty elektronicznej. Dodatkowo informacje o planowanych konsultacjach społecznych zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak, w mediach społecznościowych oraz w gablotach informacyjnych i Klubie Osiedlowym „Jutrzenka”.

                W wyznaczonym terminie wpłynęły 444 ankiety w tym:

  1. 142 ankiety za wykreśleniem z Planu Budowy Dróg Gminnych budowy ul. Kościelnej w Kicinie (w tym 18 ankiet mieszkańców/właścicieli nieruchomości z ul. Kościelnej w Kicinie).
  2. 302 ankiety za budową ul. Kościelnej w terminie późniejszym niż określono w Planie Budowy Dróg Gminnych (w tym 6 ankiet mieszkańców/właścicieli nieruchomości z ul. Kościelnej w Kicinie).