W związku ze zgodą Rady Gminy Czerwonak na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak, wyrażoną uchwałą nr 694/LXVI/2023 z dnia 25 maja 2023 r., przygotowano projekt uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak i nadania jej statutu i zarządzono konsultacje społeczne projektu ww. uchwały.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak i nadania jej statutu został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr 380/XLV/2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Czerwonak (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 2008). Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 24 lipca do 11 sierpnia 2023 r.

 

Projekt przedmiotowej uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektu ww. uchwały.