Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – Program Pilotażowy dla Gminy Czerwonak na rok 2020: