Zgodnie z Zarządzeniem nr 112/2024 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 05.04.2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak przeprowadzono konsultacje w okresie od 05.04.2024r. do 10.04.2024r.
Konsultacje obejmowały obszar całej gminy Czerwonak.  
Opinie, uwagi i propozycje do konsultowanego projektu uchwały można  było składać na jeden z poniższych sposobów:
1) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul.Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do urzędu);
2) w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach pracy urzędu, poniedziałek w godzinach 9:00-17:00, wtorek-piątek w godzinach 7:30-15:00;
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl.
 
 W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Czerwonak nie wpłynęły żadne uwagi do konsultowanego projektu uchwały.