1. Wójt Gminy Czerwonak zaprasza mieszkańców Gminy Czerwonak do konsultowania projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak.

2. Uwagi, opinie i wnioski do ww. projektów uchwał można składać od dnia 24 listopada br. do dnia 5 grudnia br. na jeden z poniższych sposobów:

1) ustnie lub pisemnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9.00 - 17.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.00;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl;

3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 

62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do urzędu).

3. Konsultacje obejmują obszar całej Gminy Czerwonak.

4. W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy Gminy Czerwonak, zamieszkujący na jej obszarze, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat.

5. Projekty uchwał, będące przedmiotem konsultacji, dostępne są na stronie www.czerwonak.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak.

6. Wyjaśnienia w zakresie projektów uchwał są udzielane przez pracowników merytorycznych w siedzibie Urzędu Gminy, w terminie od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia 5 grudnia 2022 r. w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9.00 - 17.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

7. Stanowiska anonimowe lub przedłożone po terminie konsultacji nie będą rozpatrywane.

8. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Skarbnik Gminy Czerwonak.