Zawiadamiamy o I wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębogóra - część środkowa” - część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 czerwca 2023 r. do 14 lipca 2023 r. oraz o dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r., o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Czerwonak, przy ul. Źródlanej 39 w Czerwonaku.

Ewentualne uwagi do ww. projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Czerwonak z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: kancelaria@czerwonak.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2023 r. Dodatkowe informacje, a także dokumenty znajdują się https://bip.czerwonak.pl/6392/dokument/29731.