Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 2. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Mielno - część wschodnia
 3. Protokół przebiegu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Mielnie
 4. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok oraz uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
 5. Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Dębogóra - północ - część A
 7. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Koziegłowy - rejon ulicy Leśnej"
 8. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Kicin - rejon ulicy Wodnej i Rzemieślniczej
 9. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących obowiązku wyposażania nieruchomości przez właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Czerwonak
 10. Raport z konsultacji społecznych dotyczący zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie nr 110-13,110-8,110-46
 11. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Potasze
 12. Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji terenu rekreacyjnego w Mielnie
 13. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Dębogóra - część wschodnia'
 14. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku
 15. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących obowiązku wyposażania nieruchomości przez właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Czerwonak
 16. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku