Ważny komunikat!
Rozpoczęliśmy proces przyjmowania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych


Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 2. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 rok
 3. Konsultacje społeczne, dotyczące strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców sołectwa Kicin
 4. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
 5. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 6. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023
 7. Konsultacje projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 8. Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 9. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak
 10. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujących w 2023 r.
 11. Protokół przebiegu konsultacji społecznych dotyczących formy organizacji i tematyki zajęć Czerwonackiego Uniwersytetu III Wieku.
 12. Konsultacje społeczne LGD Trakt Piastów w ramach wsparcia przygotowawczego, mającego na celu włączenia społeczności w przygotowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
 13. Koncepcja zagospodarowania terenu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koziegłowach
 14. Konsultacje społeczne dotyczące Uniwersytetu III Wieku
 15. Konsultacje społeczne dotyczące programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania
 16. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2022 r.