Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Konsultacje społeczne dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Annowo - część wschodnia”.
 2. Konsultacje społeczne dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kicin – rejon ulic: Szkolnej, Poznańskiej i Różanej
 3. Konsultacje społeczne dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 31/6 i 31/2 w Klinach
 4. Konsultacje społeczne dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mielno – część zachodnia
 5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolechowo - rejon ulicy Poligonowej".
 6. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu KICIN.
 7. Konsultacje społeczne dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koziegłowy – część południowa” – część A
 8. Konsultacje społeczne dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koziegłowy - rejon ulicy Polnej i Piaskowej”
 9. Konsultacje społeczne dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie jeziora w Trzaskowie
 10. Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak
 11. Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak
 12. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak
 13. Konsultacje społeczne w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak
 14. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 31/6 i 31/2 w Klinach
 15. Wyniki konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Czerwonak w 2024 r.
 16. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koziegłowy w rejonie ulicy Gdyńskiej od ulicy Topolowej do południowej granicy gminy
 17. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OWIŃSKA rejon ulicy Poznańskiej
 18. Wyniki badania ankietowego nt. jakości życia i usług publicznych w gminie Czerwonak
 19. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie Planu Budowy Dróg Gminnych dla Sołectwa Kicin w zakresie ulicy Kościelnej
 20. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
 21. Konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 22. Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyróżnień honorowych Gminy Czerwonak
 23. Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Czerwonak i nadania jej Statutu
 24. Konsultacje dotyczących projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka, Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina
 25. Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań