Ważny komunikat!
Nowa siedziba Urzędu Stanu Cywilengo oraz obsługi dowodów osobistych - ulica Gdyńska 30 w Czerwonaku.


Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Czerwonak.
 2. Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Czerwonak w 2023 r.
 3. Protokół przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2023 r.
 4. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 5. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 6. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 rok
 7. Konsultacje społeczne, dotyczące strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców sołectwa Kicin
 8. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
 9. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 10. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023
 11. Konsultacje projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 12. Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 13. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak
 14. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujących w 2023 r.
 15. Protokół przebiegu konsultacji społecznych dotyczących formy organizacji i tematyki zajęć Czerwonackiego Uniwersytetu III Wieku.
 16. Konsultacje społeczne LGD Trakt Piastów w ramach wsparcia przygotowawczego, mającego na celu włączenia społeczności w przygotowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027