Ważny komunikat!
Informujemy, że wnioski o wydanie: Czerwonackiej Karty Seniora, Ogólnopolskiej Karty Seniora, Karty Dużej Rodziny, Wielkopolskiej Karty Rodziny, Czerwonackiej Karty Dużej Rodziny należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Czerwonak ul. Gdyńska 30.


Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Wyniki konsultacji społecznych
 2. Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029.
 3. Wyniki konsultacji społecznych dotyczących naboru projektów do opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029
 4. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2024 roku.
 5. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonaki nadania jej statutu
 6. Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czerwonaka na lata 2022-2029 i projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 7. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 – 2029
 8. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak
 9. Zawiadomienie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Kicin – rejon ul. Fabrycznej i Okrężnej'
 10. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mielno - część południowa”
 11. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do roku 2040 dotarł do etapu konsultacji społecznych
 12. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębogóra - część środkowa” - część A
 13. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 14. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Koziegłowy - rejon ulicy Leśnej'
 15. Obwieszczenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak
 16. Konsultacje społeczne dotyczące naboru projektów do opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022- 2029