Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.

W skład GKRPA wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerwonak została powołana Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 6 lutego 2020 roku.
 

Skład GKRPA:
 

 1. Marlena Łochyńska – przewodnicząca,
 2. Jarosław Mojzykiewicz – zastępca przewodniczącego,
 3. Ewa Banaszak,
 4. Robert Ciećmierowski,
 5. Agnieszka Dudziak,
 6. Maria Jankowska,
 7. Daniela Jankowska-Bachor,
 8. Maria Libera-Raczyńska,
 9. Anna Pacholska,
 10. Roland Staniek,
 11. Bernadeta Szulczewska.

 

 Do zadań Komisji należy w szczególności:
 

 1. Inicjowanie działań w zakresie:
   
 • profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności adresowanej do dzieci i młodzieży;
 • zwiększania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin;
 • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą;
 • współpracy i wspomagania działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
   
 1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
  z problemem alkoholowym obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia uzależnień.
   
 2. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prawidłowości składania oświadczeń o obrocie alkoholem.
   
 3. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z Uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czerwonak.
   
 4. Opracowanie rocznych sprawozdań z pracy Komisji i przedkładanie ich Wójtowi, w terminie do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego oraz do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
   
 5. Opiniowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Do zadań Zespołu ds. motywowania należy w szczególności:
 

1. Udzielanie informacji na temat choroby alkoholowej, placówek leczenia uzależnień i innych instytucji udzielających specjalistycznej pomocy;

2. Motywowanie osób z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia uzależnień;

3. Motywowanie członków rodzin z problemem alkoholowym do podjęcia terapii w zależności od rozpoznanych potrzeb;

4. Podejmowanie stosownych działań w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie;

5. Kierowanie osób zgłoszonych do Komisji na badania do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sporządzanie wniosków do sądu celem uzyskania postanowienia zobowiązującego do podjęcia leczenia odwykowego.

Zespół przyjmuje procedurę dwukrotnego zaproszenia osób zgłoszonych do podjęcia leczenia.

Zespół przekazuje Przewodniczącemu Komisji informacje o toku prowadzonych spraw.

 

Do zadań Zespołu ds. profilaktyki należy w szczególności:
 

inicjowanie i wspieranie działań profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy Czerwonak, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

Do zadań Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży należy w szczególności:
 

1. Kontrola zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

2. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu pod kątem prawidłowości składanych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych;

3. Opiniowanie zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu z uchwałą Rady Gminy Czerwonak.

Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzane są przez Zespół składający się z co najmniej 2 członków.

Kontrole mogą przeprowadzać członkowie Komisji posiadający stosowne upoważnienie Wójta.

Kontrole realizowane są zgodnie z harmonogramem kontroli zatwierdzonych przez Wójta w terminie do 1 marca danego roku kalendarzowego.

Harmonogram może ulec zmianie. Zmieniony harmonogram kontroli podlega ponownemu zatwierdzeniu przez Wójta.

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, podpisany przez członków Zespołu kontrolującego i kontrolowanego.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwonaku
ul. Źródlana 39,
62-004 Czerwonak
(budynek Urzędu Gminy)

tel. 61 65 44 293,
tel. 61 65 22 294
marlena.lochynska@czerwonak.pl,
bernadeta.szulczewska@czerwonak.pl