Nadleśnictwo Łopuchówko informuje o konieczności wykonania prac w okolicy ul. Poznańskiej i Wrzosowej w Kicinie (oddział leśny: 175a, leśnictwo Annowo) poprzez wycięcie jego niewielkiej części i posadzenie od nowa lub stworzenie odpowiednich warunków wzrostu dla istniejącego młodego pokolenia.

Przedstawiciele Nadleśnictwa przedstawią więcej szczegółów na spotkaniu w dniu 30.11.2021 r., o godzinie 18.00 , w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. W spotkaniu będzie brał udział także Wójt Gminy Czerwonak.

 

 

Przewidywany harmonogram prac:

 

  • wycięcie – do końca 2021,
  • odnowienie (posadzenie lasu) – wiosna lub jesień 2022

 

Konieczność wykonania prac podyktowana jest koniecznością realizacji zadań określonych w obowiązującym dla tego terenu Planie Urządzenia Lasu (PUL) oraz postępującym procesem starzenia i obumierania lasu. W wyniku starzenia się drzewostan tracąc stabilność staje się bardziej podatny na szkodliwe czynniki przyrody ożywionej (głównie owady, grzyby) oraz nieożywionej (np. nasilające się w ostatnim czasie niekorzystne gwałtowne zjawiska pogodowe) a drzewa obumierają pojedynczo z czasem tworząc grupy.  

Obumarłe, niestabilne drzewa stanowią realne zagrożenie dla osób spacerujących po lesie oraz korzystających z ulic przylegających do uszkodzonego drzewostanu.

Nadrzędnym celem prowadzonych prac będzie:

- zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia przy zachowaniu zasad gospodarności, 

- stworzenie warunków rozwoju młodemu pokoleniu z dolnych warstw oraz

- przywrócenie (posadzenie) lasu w miejscach pozbawionych w możliwie krótkim czasie (zwykle do 2 lat).

Powierzchnia  objęta  cięciami  będzie  oznakowana  tablicami  „ZAKAZ  WSTĘPU- ŚCINKA  DRZEW”.  Prosimy  o  stosowanie  się  do  zakazu  wstępu  i  poleceń  Służby Leśnej. W okolicy prowadzonych cięć pojawią się w godzinach pracy pracownicy służby leśnej, którzy będą na bieżąco wyjaśniać zakres i szczegóły prowadzonych prac.