W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. poz. 351) informujemy, że wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy należy składać na urzędowym formularzu, którego wzór określony został we wskazanym powyżej rozporządzeniu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000351/O/D20240351.pdf

W związku z powyższym od 27 marca 2024 r. obowiązuje nowy wzór formularza dla powyżej wymienionego wniosku zgłaszanego do Urzędu Gminy Czerwonak, który udostępniony jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.czerwonak.pl/6847/dokument/7876