Wydział Ochrony Środowiska informuje, że można składać wnioski na dotację celową z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – program dla gminy Czerwonak na lata 2022-2024.

Wniosek na zakup zbiornika na deszczówkę można składać w wersji pisemnej w Urzędzie Gminy Czerwonak. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do kancelarii Urzędu.

Wysokość dotacji stanowi 100% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji jednak nie więcej niż 300,00 zł na nieruchomość a rozliczenie przez Beneficjenta musi nastąpić do dnia 30 października br. Gmina w roku 2023 przeznaczyła na ten cel 27.000,00 zł.