Nazwa stowarzyszenia

 

 

Adres

 

 

Data Przystąpienia

 

Charakterystyka

Przedstawiciel

Stowarzyszenie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej


ul. Kantaka 4
61-812 Poznań
tel. 61 85 17 418
biuro@zgwrp.org.pl
www.zgwrp.org.pl

 

26.03.1993

To największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska.

Wójt Gminy Czerwonak
Marcin Wojtkowiak

Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Wielkopolski

ul. Piekary 17
61-823 Poznań
tel. 61 85 41 973
office@sgipw.wlkp.pl
www.sgipw.wlkp.pl

 

05.12.2002

 

 

Działa od 1991 roku i obecnie skupia 115 gmin i 14 powiatów z terenu Wielkopolski. Działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań do wzrostu znaczenia naszego regionu na tle kraju i Europy, poprzez wspieranie działań podejmowanych przez społeczności lokalne i jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wójt Gminy Czerwonak
Marcin Wojtkowiak
 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

ul. Sienkiewicza 22
60-818 Poznań
tel. 61 84 75 422
office@wokiss.pl
www.wokiss.pl

04.09.1991

 

Powstało w czerwcu 1990 r. Jest najstarszym oraz największym stowarzyszeniem samorządów w Polsce. Celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych poprzez: działania edukacyjno-doradcze i informacyjno-wydawnicze, wsparcie jst we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi zarządzania oraz przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie.

 

Sekretarz Gminy Czerwonak
Joanna Kowalczyk-Chudy

Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”


ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec
tel. 67 26 20 168
powiat@wagrowiec.pl
tel. 67 26 80 500
fax 67 26 27 888
sekretariat 67 26 20 168
biuro@stowarzyszeniekomunikacja.pl
www.stowarzyszeniekomunikacja.pl

 

19.04.2000

 

Z ostało powołane do życia 4 lipca 2000 r. przez 15 samorządów terytorialnych. Jego celem jest m.in. poprawa warunków komunikacyjnych pomiędzy gminami, powiatami i województwami w obrębie województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, czy też tworzenie regionalnych szlaków turystycznych, wodnych, pieszych i rowerowych w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się mieszkańców.
 

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak Wojciech Skrzekut

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”

Nowy Rynek 8
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 81 14 142
sekretariat@puszcza-zielonka.pl
www.puszcza-zielonka.pl

 

28.04.2000

 

 

Został utworzony w 2000 r. przez gminy Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz i Skoki. Są to gminy, których obszar częściowo lub w całości znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Do zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie na obszarze Członków Związku: projektów z wspólnie przyjętej strategii rozwoju turystyki oraz realizacja zadań własnych Gmin uczestniczących w Projekcie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Wójt Gminy Czerwonak
Marcin Wojtkowiak

Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt”

ul. Warzywna 25
Skałowo 62-025 Kostrzyn
tel.  783 552 272
 zwiazek.miedzygminny.schronisko@op.pl
https://schronisko-skalowo.pl/

 

06.12.2007

 

Związek wykonuje zadania publiczne w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości w gminach oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez budowę i eksploatację międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, gmina Kostrzyn. To nowoczesny ośrodek adopcyjny, który rozpoczął swoją działalność 4 października 2015 roku.

Pierwszy zastępca Wójta
Paweł Glaser

Stowarzyszenie Wielkopolska Organizacja Turystyczna

 

ul. Piekary 17
61-823 Poznań
tel. 61 66 45 234
www.wot.org.pl
kontakt@wot.org.pl

 

17.11.2011

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem zrzeszającym podmioty działające na rynku turystycznym – samorządy, touroperatorów, hotele, muzea i instytucje kultury, obiekty konferencyjne oraz lokalne stowarzyszenia.  Dzięki takiej współpracy możliwe jest łatwiejsze osiągnięcie celu, jakim jest rozwój i promocja turystyki w Wielkopolsce i budowanie silnej marki regionu. Realizacja tego celu następuje zarówno w skali makro – organizacja ogólnopolskich kampanii promocyjnych, jak i włączanie się w małe, lokalne inicjatywy.

 

Kierownik ds. sportu, turystyki i rekreacji w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN – Arkadiusz Bednarek

Stowarzyszenie Metropolia Poznań


ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
tel. 61 66 98 052
biuro@metropoliapoznan.pl
www.metropoliapoznan.pl

 

21.11.2013

 

 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno - gospodarczego Metropolii Poznań oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie. Od 16 marca 2015 r. Stowarzyszenie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji Zintegrowanych Instytucji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach WRPO na lata 2014-2020. Od 2017 roku Stowarzyszenie prowadzi pierwszy w Polsce metropolitalny portal konsultacji społecznych dostępny pod adresem www.konsultacje.metropoliapoznan.pl.

 

Wójt Gminy Czerwonak
Marcin Wojtkowiak

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów


Łubowo 1
62-260 Łubowo
tel. 601 251 501
tel. 61 42 75 950
biuro@lgdtraktpiastow.pl 
www.lgdtraktpiastow.pl

 

21.05.2015

 

 

Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów" powstała w 2013 roku. Stowarzyszenie jest trójsektorowym partnerstwem, działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględniając ochronę i promocję środowiska naturalnego, propagując produkty i usługi lokalne. Stowarzyszenie realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach perspektyw finansowej 2014-2020. 

Wójt Gminy Czerwonak
Marcin Wojtkowiak

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. 61 87 85 506
biuro@plot.poznan.pl
www.plot.poznan.pl

 

26.09.2019 r.

 

Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT) zostało założone w 2003 roku z inicjatywy Miasta Poznania, samorządów aglomeracji poznańskiej oraz najważniejszych poznańskich instytucji i przedsiębiorstw, związanych z turystyką. Głównym celem PLOT jest promocja Poznania i aglomeracji poznańskiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w regionie.

Wójt Gminy Czerwonak
Marcin Wojtkowiak