1. OPŁATY ZA WODĘ

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. zostało powołane przez Radę Gminy Czerwonak uchwałą Nr 279/XXXIV/2013r. i rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 2014 roku. Od tej pory zaopatruje w wodę około 12 000 mieszkańców miejscowości: Annowo, Miękowo, Potasze, Bolechówko, Bolechowo Osiedle, Bolechowo, Promnice, Czerwonak, Kicin, Dębogora, Mielno. System wodociągowy tworzy około 98 000 km rurociągów przesyłowych oraz stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami w Kicinie, Czerwonaku, Owińskich, Annowie, Potaszach oraz Promnicach.

Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę: sprawdź

 

2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 
Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
 

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Informacje dodatkowe:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany. W przypadku osób fizycznych Wójt Gminy Czerwonak w drodze decyzji ustala wysokość podatku, natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej dokonują samoobliczenia wysokości zobowiązania podatkowego poprzez złożenie deklaracji. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.


Opodatkowaniu podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
 

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Przepisy podatkowe przewidują ulgi w opłacie podatku w postaci:
 

 • umorzenia zaległości,
 • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Szczegóły: sprawdź

 

  3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami następujących środków transportowych:
 

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.

Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jeżeli środek transportowy stanowi własność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Szczegóły: sprawdź

 

4. PODATEK ROLNY

Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
 

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnych gruntów
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają te grunty, które w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu są sklasyfikowane jako użytki rolne, a jednocześnie grunty te nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.


Informacje dodatkowe:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.
Wójt Gminy Czerwonak ustala wysokość podatku w drodze decyzji.
Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Szczegóły: sprawdź

 

5. PODATEK LEŚNY

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
 

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnych lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

 

Informacje dodatkowe:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają te grunty, które w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu są sklasyfikowane jako użytki leśne, a jednocześnie grunty te nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Szczegóły: sprawdź

 

6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

 Od 2017 roku na terenie gminy Czerwonak nie obowiązuje opłata od posiadania psów. 

Szczegóły: sprawdź

 

7. STAWKI ZA WYWÓZ ODPADÓW

Stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wysokość opłaty wynika z uchwał Rady Gminy Czerwonak ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/7971/ dot. wzorów deklaracji i wysokości opłat

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/7970/ dot. stawki odbioru odpadów dla mieszkańców i przedsiębiorców

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/5807/ dot. terminu i sposobu uiszczania opłat

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/5806/ dot. ulgi dla rodzin wielodzietnych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/5805/ dot. ulgi dla posiadaczy kompostownika

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/5804/ dot. stawki rocznej opłaty za domek letniskowy

 

 

8. ZWROT PODATKU AKCYZOWAEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w lutym lub sierpniu, do którego należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Szczegóły: sprawdź

 

9. INTERPRETACJE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  - Ordynacja podatkowa Wójt Gminy jest zobowiązany do wydawania, na pisemny wniosek zainteresowanego, interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie podatków lokalnych.
Interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z jej uzasadnieniem prawnym.
Wniosek o interpretację może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych, które wnioskodawca jest obowiązany przedstawić wyczerpująco. Wniosek musi również zawierać własne stanowisko w sprawie oceny prawnej okoliczności będących przedmiotem interpretacji oraz oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Interpretację indywidualną wydaje się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w w/w terminie, uznaje się, iż następnego dnia po jego upływie została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia interpretacji indywidualnej wydanej przez Wójta Gminy może ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wójta do usunięcia naruszenia prawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia interpretacji. W terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie strona wnosi skargę do WSA, a w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Zgodnie z dyspozycją art. 14i §3 cyt. ustawy interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Interpretacje wydane od 2018 roku (brak wydanych interpretacji): sprawdź

Interpretacje wydane do końca 2017 roku: sprawdź

 

10. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO ULG

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych Wójt Gminy zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja następnego roku:
 

 • wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
 • wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

 

Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i pomocy publicznej od 2018 roku: sprawdź

Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i pomocy publicznej w latach 2009 - 2017: sprawdź