Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku (SAPO) -

to jednostka organizacyjna gminy, koordynująca prace gminnych przedszkoli i szkół.

Kontakt:
ul. Gdyńska 53
62-004 Czerwonak
(budynek dworca kolejowego na stacji Czerwonak)
tel./fax. 61 81 20 121
e-mail: biuro@sapo.edu.pl
www.oswiataczerwonak.pl

 

 

Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

GOPS w Czerwonaku informuje, że wnioski o stypendium szkolne na rok 2021/2022 będzie można pobierać od dnia 1 sierpnia 2021 r. w siedzibie ośrodka Plac Zielony 1, 62-0004 Czerwonak oraz ze strony internetowej https://gopsczerwonak.pl/. Wnioski będzie można składać osobiście od 1 do 15 września 2021 r. w siedzibie ośrodka.

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (528 zł/os), w szczególności  gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Co do zasady stypendium szkolne jest przyznawane w formie pomocy rzeczowej lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania. Pomoc w formie rzeczowej dotyczy refundacji zakupu pomocy dydaktycznych, w tym
m.in. podręczników i przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innych pomocy i książek (opracowań) przeznaczonych na potrzeby edukacyjne, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem związanym z procesem edukacji jak też kosztów opłat abonamentu internetowego oraz refundacji opłat wymaganych przez szkołę,

np. opłaty czesnego oraz opłat za udział w wycieczkach szkolnych. Wypłata stypendiów szkolnych będzie następowała po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium. 

 

Dodatkowe informacje:

Sekcja Wsparcia Rodzin z Dziećmi i Osób Niepełnosprawnych GOPS
tel. 61 812 14 88; wew. 104 lub 106

e-mail: sekretariat@gopsczerwonak.pl