Logowanie:
Logowanie:

Wójt Gminy Czerwonak:

Marcin Wojtkowiak

 

Pierwszy Zastępca:

Paweł Glaser

 

Sekretarz Gminy:

Joanna Kowalczyk-Chudy

 

Skarbnik Gminy:
Radosława Wiśniewska

 

 

Obsługa Sekretariatu Urzędu
Justyna Maćkowiak - Szukalska

pokój 112 / I piętro

tel. 61 654 42 01

fax (61) 812 02 70

sekretariat@czerwonak.pl

 

Wójt i jego Zastępcy przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. 13.00-17.00.

Spotkanie należy umówić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie urzędu.

tel. 61 65 44 201

 

Wójt pełni dyżury dla seniorów w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 8.00-9.30 w siedzibie Straży Gminnej na Os. Leśnym 16 w Koziegłowach.

Na te spotkania nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się.

 

 

 

Wójt jako kierownik Urzędu:

 1. określa politykę Urzędu,
 2. zapewnia organizacyjne i materialne warunki niezbędne dla wykonywania przez Urząd powierzonych mu zadań,
 3. ustala kierunki polityki osobowej w Urzędzie,
 4. wydaje zarządzenia i polecenia służbowe,
 5. sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez Urząd,
 6. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad praworządności,
 7. jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. koordynuje działalność komórek Urzędu i rozstrzyga spory kompetencyjne między komórkami.

 

W ramach powierzonego nadzoru Zastępcy Wójta:

 1. w uzgodnieniu z Wójtem ustalają strategie wykonywania zadań powierzonych wydziałom
 2. inicjują i koordynują opracowywanie i realizację programów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy
 3. wstępnie akceptują projekty programów i planów pracy wydziałów
 4. oceniają stopień i prawidłowość wykonania zadań powierzonych wydziałom
 5. koordynują współpracę między nadzorowanymi wydziałami oraz między tymi wydziałami, a wydziałami nadzorowanymi przez inne osoby z Kierownictwa

 

W ramach przydzielonych im zadań Zastępcy Wójta:                  

 1. aprobują wstępnie projekty uchwał Rady przygotowane przez wydziały i gminne jednostki organizacyjne
 2. wydają z upoważnienia – zarządzenia Wójta
 3. składają oświadczenia woli w imieniu Gminy w granicach udzielonych pełnomocnictw
 4. podpisują decyzje administracyjne w granicach udzielonych upoważnień
 5. występują do Wójta o przyznanie nagród dla kierowników i pracowników nadzorowanych wydziałów
 6. dokonują okresowej oceny kierowników nadzorowanych wydziałów.

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.