Logowanie:
Logowanie:


  

 

 

 

1. Remont drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – Poznań

Prace na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych rozpoczęte zostały 10 lipca 2010 r. i miały na celu podniesienie standardu drogi do obecnie obowiązujących norm. Dotychczas największym mankamentem było złe odwodnienie oraz liczne ubytki i spękania nawierzchni powstałe w wyniku długoletniej eksploatacji.

Wyremontowany odcinek liczy 2,05 km. Wykonano m. in. przebudowę czterech skrzyżowań, poszerzono jezdnię do 6 m, zmodernizowano kanalizację deszczową, wzmocniono nawierzchnię, zbudowano lub zmodernizowano oświetlenie. Gruntownie odnowiony został most na rzece Warcie.

 

Inwestycja sfinansowana została ze środków Starostwa Powiatowego - 3 437 368,51 mln zł oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponad regionalnego układu drogowego” - 2 088 126,68 mln zł.

 

 

2. Budowa obwodnicy miasta Murowana Goślina

Obwodnica o długości 9,3 km będzie miała jednopasmową jezdnię szerokości 7 metrów  z utwardzonymi poboczami. obchodziła miasto Murowana Goślina lewą stroną od skrzyżowania z drogą powiatową nr P2406  w Bolechowie do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 196 w kierunkach Murowana Goślina-Rogoźno-Wągrowiec. W jej przebiegu wybudowany zostanie most nad rzeką Trojanką oraz estakada nad doliną rzeki Trojanki.

Obwodnica zostanie oddana do użytku  15 listopada 2011 roku.

Inwestorem jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Projekt uzyskał dofinansowanie z WRPO, Działanie 2.1. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) na kwotę 66 075 215,17 zł. Łączna wartość projektu to 78 587 407,53 zł.

 

 

3. Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód - Gołańcz - Etap I

Przedmiotem projektu jest modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec, na długości 50,284 km, tak aby dostosować infrastrukturę kolejową do kursowania pociągów towarowych z prędkością V = 70 km/h oraz pociągów pasażerskich przy wykorzystaniu konwencjonalnego taboru z prędkością V = 120 km/h. Projekt w swym zakresie obejmuje zmodernizowanie i unowocześnienie:

  • układów torowych na całej trasie 50,284 km
  • mostów w ilości 2 szt.,
  • wiaduktów w ilości 2 szt.,
  • zlikwidowanie barier dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zaplanowano również budowę, rozbudowę oraz modernizację infrastruktury służącej zwiększeniu bezpieczeństwa oraz informacji podróżnych:

  • budowę urządzeń rogatkowych w ilości 1 szt.,
  • samoczynną sygnalizację przejazdową w ilości 15 szt.,
  • budowę bezpiecznych przejść oraz przejazdów przez tory w ilości 41 szt.,
  • budowę przystanków osobowych ilości 2 szt.,
  • urządzenia do informowania podróżnych w ilości 13 szt.,
  • co w efekcie skróci czas przejazdu pociągów o ok. 34 min.

Całkowita wartość projektu wynosi 175 192 000,00 zł, a dofinansowanie z EFRR w wysokości 76,83% wynosi 109 992 216,00 zł.

 


4. Zawiązanie współpracy partnerskiej w ramach projektu: „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap I”

20 lutego w Kielcach przekazanych zostało do użytku pięć ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych w ramach poprawy bezpieczeństwa środowiska ekologicznego na obszarze woj. Wielkopolskiego. Do pozyskania środków z funduszy unijnych walnie przyczynił się Wojewódzki Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu. W piątce odbierających znaleźli się również strażacy z Czerwonaka.

Celem bezpośrednim projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego w oparciu o Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na obszarze Województwa Wielkopolskiego.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie projektu: www.zosprp.poznan.pl
 

 

5. Udział w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, 2012

Gmina Czerwonak w marcu 2012 r. zaprezentowała swoją ofertę inwestycyjną na Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM we francuskim Cannes. Do zainwestowania w gminie przekonywał wójt gminy oraz dyrektor CRKF Akwen.

 

Podczas czterech dni targów gmina szukała partnerów inwestycyjnych do:
-         budowy portu rzecznego AKWENMARINA w Czerwonaku,
-         zagospodarowania klasycystycznego pałacu w Owińskach,
-         budowy Centrum Wolnoczasowego w Koziegłowach.

 

Poszukiwani byli również kupcy dla działek przeznaczonych pod działalność gospodarczą w miejscowości Bolechowo. Wyjazd przedstawicieli gminy na targii był współfinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki.  

 

Targi MIPIM w Cannes to największe targi inwestycji i nieruchomości w Europie. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno przedstawicieli firm i samorządów, jak i klientów poszukujących powierzchni usługowych oraz produkcyjnych z terenu całego świata.

Strona targów inwestycyjnych w Cannes - www.mipim.com/mipim

 

 

6. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Czerwonak - uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w Bolechowie, 2012

Przedmiotem projektu było stworzenie przyszłym przedsiębiorcom korzystnych warunków do inwestowania na terenach położonych w północnej części gminy Czerwonak, w miejscowości Bolechowo. Tereny w Bolechowie, należące do gminy Czerwonak o łącznej powierzchni 39,21 ha, przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą AG.

Produkt uzyskany w wyniku realizacji projektu to zaopatrzenie w niezbędną infrastrukturę techniczną 3 działek AG o łącznej powierzchni 39,21ha. Długość wybudowanej w ramach projektu sieci wodno-kanalizacyjnej wynosi: 3702,03 m, w tym kanalizacji 2457,8 m i sieci wodociągowej 1244,23m.

 

W dalszej perspektywie czasowej zakłada się również pozyskanie nowych inwestorów na tak przygotowane tereny, którzy zlokalizują tu swoje obiekty gospodarcze. Powstanie nowych zakładów przemysłowych, produkcyjnych czy magazynowych gwarantuje nowe miejsca pracy, a tym samym rozwój gospodarczy i społeczny gminy Czerwonak.

Kwota projektu : 1 412 901,25 zł z czego 65% to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 1.7 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych WRPO na lata 2007-2013.
Kwota dofinansowania: 744 979,06

 

 

7. Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - gmina Czerwonak, 2014

W ramach projektu powstanie 6 sztuk dokumentów projektowych na przebudowę infrastruktury dworców kolejowych oraz infrastruktury uzupełniającej, około dworcowej dla 3 stacji kolejowych: Czerwonak, Owińsk oraz Bolechowa.

 

Całkowita wartośc projektu: 313 916,00 zł

Dofinansowanie: ponad 230 tyś. 

 

 

8. Modernizacja ulicy Obornickiej w m. Bolechowo-Osiedle, umowa podpisana 27.01.2015

Przedmiotem projektu był remont ulicy Obornickiej w miejscowości Bolechowo-Osiedle polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego drogi bez zmiany jej paramatrów. Paramatry techniczne remontowanej drogi to:

-długość drogi 1,0219 km

-klasa drogi Z

-szerokośc jezdni 7 m

-dopuszczalna nośność nawierzchni – 80 kN/oś

-rodzaj nawierzchni- nawierzchnia bitumiczna,

 

Odbiorcami projektu sa mieszkańcy miejscowości Bolechowo-Osiedle oraz całej gminy, jak również gmin okolicznych, firmy prowadzące działalność w tym regionie, gdyż przedmiotowa droga stanowi uczęszczany dojazd do terenów na których zlokalizowane są firmy oraz obiekty infrastruktury społecznej – szkoły, gimnazjum i ośrodka pomocy społecznej.

 

Kwota wydatków kwalifikowalnych 739 519,88 zł

Dofinansowanie w wysokości 591 615,90 zł

 

 

 

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.