Logowanie:
Logowanie:

 

 

 

 

 

 

1. Projekt GOPS „Radzę sobie lepiej”

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Czerwonak zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 

Na realizacje projektu pozyskano następujące kwoty:

2008 rok - 53 396,36 zł
2009 rok - 84 404,98 zł
2010 rok - 161 692,20 zł

2011 rok – 122 169,98 zł

2012 rok – 99 800,00 zł

2013 rok – 105 044,36 zł

 

 

2. Środki wykorzystywane przy współpracy GOPS z Partnerami:

 

  • Projekt: "Drogowskaz na sukces"

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, Dopiewie i Swarzędzu oraz  Wielkopolską Wojewódzka Komendą OHP (Kub Pracy OHP w Czerwonaku) w ramach partnerstwa z  firmą „Grykakar” Grzegorz Gryka, przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VI-Rynek otwarty dla wszystkich, podziałanie 6.1.1-Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt zakładał wsparcie osób bezrobotnych lub pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Beneficjentami projektu były pełnoletnie osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które nie ukończyły 24 lat, zamieszkałe na terenie gminy Czerwonak. 

 

      W ramach projektu przeprowadzono następujące szkolenia:

      - prawo jazdy kategorii B wraz ze szkoleniem obsługa klienta i techniki sprzedaży,

      - prawo  jazdy kategorii C + E wraz ze szkoleniem z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych i obsługi wind

      samozaładowczych,

      - prawo jazdy kategorii D,

      - szkolenie z zakresu obsługi koparkoładowarki.

 

      Projekt przewidywał wsparcie 80 osób (łącznie z gmin partnerskich) w okresie od listopada 2011 r. do 28 lutego 2013 r. 
      Wartość projektu – ok. 100 000,00 zł

 

 

  • Projekt: „Profesjonalna Szkoła Opieki nad Dzieckiem” realizowany we współpracy z Pracownią Psychologiczna „Bliżej” przy wykorzystaniu środków z Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Projekt dotyczył przeprowadzenia warsztatów zawodowo - psychologicznych dla 10 osób pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców gminy Czerwonak. Projekt realizowany w 2010 roku. Wartość projektu – ok. 42 000,00 zł

 

 

  • Projekty: "Nowa Szansa", Nowa szansa – kontynuacja” oraz  “Mobilny Urząd” rojekt realizowany w ramach partnerstwa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  - Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.” Beneficjenci projektu to osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy Poznaniu, osoby bezrobotne z terenu szesnastu gmin Powiatu Poznańskiego. Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie dostępności usług PUP w Poznaniu w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na terenie gminy zamieszkania osób bezrobotnych (osoba bezrobotna kontaktuje się z urzędnikami PUP i doradcą zawodowym w miejscu na terenie gminy, w której zamieszkuje bez konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do Poznania). Projekty realizowane w okresie od 01.01.2010 r. do 30.04.2014 r.

 

 

3. Projekt „Urząd jakiego nie znasz”, 2009

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

W ramach projektu w Urzędzie Gminy Czerwonak wdrożono System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001-2009. Projekt realizowany był we współpracy z firmą F5 Konsulting z Poznani.

Efektem wdrożenia systemu zarządzania jakością jest określenie procesów koniecznych do uzyskania pożądanego poziomu obsługi klientów, stworzenie i stosowanie Księgi Jakości i Polityki Jakości Urzędu, określenie celów jakości i planów doskonalenia urzędu na kolejne lata. Wdrożenie normy mobilizuje również do ciągłego doskonalenia realizowanych przez urząd zadań i procesów, wynikającego z potrzeb i oczekiwań stawianych przez klientów. Uzyskany certyfikat gwarantuje, że urząd działa według standardów światowych zgodnych z wymaganiami normy ISO.

Certyfikat systemu zarządzania jakością przyznawany jest po audycie certyfikacyjnym, przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą, na okres 3 lat. W tym czasie, w trakcie 2 kolejnych audytów nadzoru, sprawdzany jest sposób przestrzegania i udoskonalania zasad jakości w jednostce.

Wdrożenie systemu i certyfikacja kosztowały ponad 30 tys. złotych, z których Gmina zapłaciła zaledwie 2 tysiące. Pozostała kwota finansowana była ze środków unijnych przy współpracy z poznańską firmą konsultingową.

 

 

4. "Indywidualizacja procesu nauczania w czerwonackich szkołach podstawowych", 2011

Gmina Czerwonak przystąpiła do realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania w czerwonackich szkołach  podstawowych” w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt realizowany był w okresie od 1.09.2011 r. do 30.06.2013 r. we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwonak. Objęci nim zostaną uczniowie i uczennice klas I – III  tychże szkół, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju oraz uczniowie uzdolnieni, potrzebujący indywidualnego podejścia – łącznie ok. 500 dzieci.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania. Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości kształcenia, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych dzieci, zwłaszcza tych z trudnościami w nauce oraz wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich zainteresowań, a ponadto wzmocnienie u uczniów poczucia własnej wartości i przezwyciężenie stereotypów związanych z pochodzeniem z małej miejscowości i nauką w wiejskiej szkole.
Projekt umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej tych szkół w materiały i specjalistyczny sprzęt dydaktyczny.

Prowadzone będą następujące zajęcia dodatkowe, wspierające cele projektowe – łącznie 2370 godzin:

a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – SP Bolechowo, SP Owińska, SP Kicin, SP Czerwonak, SP Koziegłowy
b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – SP Kicin, SP Koziegłowy
c) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - SP Owińska, SP Kicin, SP Czerwonak, SP Koziegłowy

d) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – SP Kicin, SP Koziegłowy
e) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - SP Bolechowo, SP Owińska, SP Czerwonak, SP Koziegłowy
f) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem  nauk matematyczno – przyrodniczych - SP Kicin, SP Owińska, SP Koziegłowy
g) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – artystyczno-plastyczne - SP Czerwonak, SP Koziegłowy
h) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – teatralno-muzyczne - SP Owińska, SP Czerwonak, SP Koziegłowy
i) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce – SP Koziegłowy

Każdy uczeń mógł uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia. Udział w projekcie był bezpłatny.

Od grudnia 2011 r. rozpoczęła się realizacja tych zajęć. Chęć udziału w nich zadeklarowało już 499 uczniów, w tym  240 dziewczynek. W ramach projektu zakupiono materiały dydaktyczne i sprzęt multimedialny o łącznej wartości: 164 848,25 zł. Zakupiono m.in. materiały plastyczne, zestawy do ćwiczeń sportowych, instrumenty muzyczne, programy multimedialne gry edukacyjne, mikroskopy, sprzęt multimedialny, laptopy, sprzęt do zajęć gimnastyki korekcyjnej, książki. Działaniami projektowymi w szkolłach zarządzali dyrektorzy placówek oraz szkolni koordynatorzy projektu.

 

Wartość całkowita projektu: 314 885,60 zł                                                                         

Zadanie I: Realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu nauczania: 142.200,00zł.

Zadanie II: Doposażenie bazy dydaktycznej 5 szkół podstawowych wynikające z opracowanych programów indywidualizacji procesu nauczania: 172.685,60zł.

          

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

   

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.