Logowanie:
Logowanie:

 

WĘZEŁ PRZESIADKOWY BOLECHOWO

 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi: 4 713 420,27 zł z czego kwota dofinansowania wynosi : 4 006 407, 22

 

 

 

    

 

 

 

 

Gmina Czerwonak jest liderem przedsięwzięcia i koordynuje wszystkie zaplanowane zadania. W realizację projektu zaangażowany jest także jako uczestnik Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transkom Spółka z o.o.

 

Projekt "Węzeł przesiadkowy Bolechowo" obejmuje zadania projektu:

 

Zadanie 1

Budowa parkingu P&R i B&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych oraz modernizacja ulicy Kolejowej

 

W bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego przewidywana jest budowa parkingu buforowego na 61 miejsc dla samochodów osobowych (parking ma składać się z dwóch odrębnych części), z czego 2 miejsca zostaną przeznaczone na pojazdy dla osób niepełnosprawnych. Parking miałby zostać wyznaczony wzdłuż ulicy Kolejowej, która zostanie zbudowana na odcinku 420 metrów. Ulica Kolejowa przewidziana jest jako główny dojazd do dworca kolejowego. Projekt nie przewiduje korekt poziomów dróg istniejących.

P&R:61 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

B&R: 16-18 miejsc postojowych dla rowerów (wiata).

 

W zakresie małej architektury na terenie stacji kolejowej, spełnione są najważniejsze wymagania: małe wiaty dla podróżnych, pojemniki na odpady. W podobny sposób należy doposażyć przewidziany do przebudowy odcinek ulicy Kolejowej, stosując zbliżone wizualnie ławki, lampy oświetleniowe i pojemniki na odpady. W związku z wysokim prawdopodobieństwem kolizji przestrzennej projektowanej zatoki postojowej dla autobusów z drzewostanem wysokim, konieczna jest dokładna inwentaryzacja drzew i określenie tych spośród nich, które kwalifikują się do wycięcia . W rejonie węzła przesiadkowego dominującą rolę w terenach zielonych będą odgrywały trawniki, które należy założyć wszędzie tam, gdzie nie kolidują one z ciągami pieszymi i drogami dla ruchu pojazdów. Zakup i zainstalowanie systemu informacji dynamicznej, monitoring lokalny, tablice informacyjne, mała architektura ( ławki, kosze , zieleń, tablice informacyjne - naprowadzające i in.)

 

Podstawowe parametry systemu informacji pasażerskiej: wyświetlacz LED (parametry - diody wysokiej jakości, minimalny czas ciągłej pracy 80 tys. godzin, wymiar wyświetlacza LED 8-mio wierszowy, max. ciężar wyświetlacza LED ok. 50 kg, sterowanie cyfrowym sygnałem wideo, wyposażone w urządzenia do komunikacji obsługujące transmisję pakietową przez GSM, obudowa wyświetlacza LED wykonana z materiałów odpornych na korozję zabezpieczających elementy elektroniczne przed skutkami opadów atmosferycznych, wilgoci i zapylenia zgodnie z normą IP 55.

 

Na terenie obiektu, przy peronach został zaprojektowany system monitoringu. Planuje się lokalizację kamery w pobliżu południowej elewacji dworca w miejscu planowanego parkingu. Kamera zapewni podgląd zachodniej, południowej oraz wschodniej strony budynku, teren planowanego parkingu oraz perony dla podróżnych. Kamera nie obejmie podglądem północnej elewacji budynku w związku z przylegającymi do dworca budynkami mieszkalnym, które nie stanowią przestrzeni publicznej . W ramach inwestycji przewiduje się m.in. rozbudowę systemu zarządzania informacją pasażerską na bazie istniejącej infrastruktury z zachowaniem rozwijanej na przestrzeni lat filozofii dynamicznego, obszarowego sterowania ruchem.

 

Zadanie 2

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Obornickiej

 

W ramach projektu zakłada się budowę infrastruktury zewnętrznej dworca kolejowego w Bolechowie w postaci ścieżki pieszo - rowerowej w kierunku dworca w Bolechowie wzdłuż ul. Obornickiej (droga gminna o nr 318002P), na odcinku od granicy z gminą Murowana Goślina do skrzyżowania z drogą dojazdową do liceum oraz modernizacja odcinka drogi ul. Kolejowej - budowa ścieżki rowerowej - 2 km. Przedmiotową ścieżkę pieszo - rowerową zlokalizowano na całej swojej długości na działkach należących do pasa drogowego, zarówno oddzieloną od jezdni pasem zieleni, jak i bezpośrednio przy istniejącej krawędzi drogi. Ścieżkę pieszo - rowerową zaprojektowano o szerokości 3,00 m w przypadku ścieżki oddzielonej pasem zieleni od jezdni, oraz 3,50 m dla ścieżki usytuowanej bezpośrednio przy krawędzi jezdni.

 

Zadanie 3

Działania informacyjno-promocyjne zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego

 

Planowane są działania informacyjno-promocyjne zgodne z księgą promocji (naklejki, tabliczki i inne oznak.) zachęcające do korzystania z transportu publicznego(realizowane przez cały okres realizacji projektu), kierowane do mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej i sąsiadujących gmin, korzystających przede wszystkim z własnego samochodu w dojazdach do pracy lub innych potrzebach związanych z przemieszczaniem się poprzez węzeł Bolechowo. Cel: zachęcanie do korzystania z komunikacji publicznej szczególnie w codziennych dojazdach, co w konsekwencji będzie prowadziło do ograniczenia emisji CO2 na terenie gminy.

 

Działania:

  • druk i udostępnianie materiałów drukowanych promocyjnych z rozkładem jazdy, możliwości przesiadek, rozkładem i przebiegiem linii (rozdawane w urzędach, obiektach sportowych, domach kultury, szkołach, dworcach, przystankach, lokalnych sklepach, przekazane do przedsiębiorców)
  • kampanie informacyjne prowadzone w obrębie węzła przesiadkowego (połączone z przekazywaniem materiałów drukowanych (w ramach wydarzeń związanych z komunikacją miejską np. Dzień bez samochodu)
  • artykuły  w prasie , które to mając zachęcić mieszkańców gminy i nie tylko do przesiadki z własnego samochodu na transport publiczny, wskazujących korzyści z transportu publicznego
  • plakaty i ulotki w ważnych w ważnych punktach komunikacyjnych Bolechowa, w instytucjach publicznych, przekazane do Przedsiębiorstw
  • konkurs dla posiadaczy biletów miesięcznych przez korzystających z komunikacji publicznej w Bolechowie na krótki, kreatywny opis (maks. na 120 znaków) „Dlaczego warto korzystać z komunikacji w Bolechowie?”. Prace konkursowe uczestników będą następnie wykorzystywane w dalszych działaniach promocyjnych,
  • wsparcie informacyjne dla wszystkich akcji na stronie www.TRANSKOM.com.pl , www.czerwonak .pl , profilu FB gminy oraz w newsletterze (kampania promocyjnoinformacyjna), geolokalizacją. Elementem działań informacyjno-promocyjnych będzie włączenie przyszłych użytkowników w opiniowanie i testowanie rozwiązań (będą oni konsultantami w projekcie).

 

Jego efekty rzeczowe (produkty) to:

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.