Logowanie:
Logowanie:

"Rozbudowa i przebudowa przedszkola nr 2 im. Krasnala Hałabały wraz z infrastrukturą techniczną"

 

Umowa o dofinansowanie projektu numer RPWP.09.03.01-30-0064/16-00 w ramach Osi

Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego" Działania 9.3 "Inwestowanie

w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej" Poddziałania 9.3.1 "Inwestowanie

w rozwój infrastruktury przedszkolnej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2020

 

Umowa zawarta została w Poznaniu w dniu 18.11.2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa

Wielkopolskiego a Gminą Czerwonak

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1.280.981,06 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 1.280.981,06 PLN

Dofinansowanie w kwocie 999.933,81 PLN, co stanowi nie więcej niż 78,06 % wydatków

kwalifikowalnych.


Cele projektu : cel długofalowy to zapewnienie optymalnych i dogodnych warunków do rozwoju
edukacji, umiejętności i uczenia się przez całe życie. Celem bezpośrednim jest wzrost dostępności
i jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Czerwonak poprzez rozbudowę, modernizację
i doposażenie Przedszkola Gminnego nr 2 w Koziegłowach. Zakres rzeczowy Projektu oprócz
realizacji prac budowlanych obejmował także opracowanie studium wykonalności stanowiącego
załącznik do wniosku aplikacyjnego oraz promocję projektu, w tym montaż dwóch tablic

pamiątkowych. Umowa na wykonanie inwestycji z firmą P.P.U.H. „Marex” Zakład Ogólnobudowlany

Marek Glinka Skórzewo zawarta została 10.03.2016.


W dniu 31.08.2016 Gmina Czerwonak uzyskała decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu
i w dniu 1.09.2016 w rozbudowanej części przedszkola rozpoczęły zajęcia dwa nowe oddziały
dla dzieci trzyletnich.

 

Zakres inwestycji : rozbudowa istniejącego przedszkola o dodatkowe dwa oddziały, każdy
na 25 dzieci, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja na działce nr geod.107/28
w Koziegłowach na Osiedlu Leśnym 22. Powstał obiekt parterowy; długość 31,83 m,
szerokość 25,30 m, wysokość 5,16 m, powierzchnia zabudowy 390,45 m2,
powierzchnia użytkowa 270,5 m2, powierzchnia netto 323,78 m2.

 

Rozbudowana część składa się z:

- łącznika z szatniami dla całego przedszkola (125 szafek), pomieszczeniami technicznym
oraz wc dla pracowników i pomieszczeniem porządkowym,

- części głównej (dwie sale dla dzieci z dostępem do pomieszczeń pomocniczych i sanitariatów,
pomieszczenie biurowe i socjalne dla pracowników, składzik na narzędzia).

 

Obiekt wyposażony w instalacje c.o. wod-kan, gaz, wentylację grawitacyjną i mechaniczną, instalacje
niskoprądowe i elektroenergetyczne, kotłownia gazowa. Na zewnątrz budynku – taras częściowo
zadaszony. Od strony południowej – nowe miejsca parkingowe (14 miejsc) z osobnym wjazdem.

 

Zaplanowany efekt tj. liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej - w ilości 1 sztuk
oraz potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury
edukacyjnej wynoszący 50 osób, zostały osiągnięte.

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.