Logowanie:
Logowanie:
Część inwestycji i innych projektów realizowanych na terenie Gminy Czerwonak przeprowadzanych jest przy wsparciu funduszy zewnętrznych.  
 
W 2015 r. przy wykorzystaniu środków tego rodzaju zrealizowano następujące projekty:
 
1. W wyniku podpisania w I półroczu 2015 roku umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja ulicy Obornickiej w miejscowości Bolechowo Osiedle” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna – działanie 2.2. schemat II (wartość całkowita projektu: 846.510,52 zł; wartość dofinansowania stanowiła 591.615,90 zł - 80% kosztów kwalifikowanych projektu), został złożony wniosek o płatność dla w/w inwestycji: Na konto Gminy wpłynęła kwota 591 615,90 zł tytułem refundacji części kosztów kwalifikowanych. Zadanie projektowe zostało zamknięte.
 
2. W ramach podpisanej umowy oraz podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach PROW Odnowa i rozwój wsi działania 313, 322, 323 na dofinansowanie zadania pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa chodnika we wsi Bolechówko”, otrzymano kwotę dofinansowania w wysokości 130 544,00 zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu 390 653,40 zł. Ponadto wniosek końcowy został przyjęty przez Instytucję Zarządzającą bez uwag, a przedmiotowe zadanie zostało zamknięte.
 
3. W wyniku podpisanej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki o numerze 2015/0098/0169/SubA/DIS/R na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej remontu wentylacji krytej pływalni w Koziegłowach, wpłynęła kwota 96 300,00 zł, co stanowi 50% inwestycji. Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaakceptował złożone sprawozdanie końcowe.
 
4. W wyniku podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o nr 4/DS./JST/S/2015 na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych przy ul. Piłsudskiego 3 w Koziegłowach otrzymano dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł. Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaakceptował złożone sprawozdanie końcowe.
 
5. W wyniku podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o nr 4/DS./JST/T/2015 na dofinansowanie zadania publicznego pn. zaplecze biurowo-socjalne, gastronomiczne na Akwen Marinie otrzymano dofinansowanie w wysokości 31 740,00 zł. Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaakceptował złożone sprawozdanie końcowe.
 
6. W wyniku podpisania umowy pożyczki pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Czerwonak na realizację przedsięwzięcia pn. „Odzysk ciepła z wód odprowadzanych do kanalizacji z pływalni w Koziegłowach na potrzeby budowanego Centrum Kultury wraz z rozbudową i przebudową pływalni” na konto Gminy wpłynęła druga (ostatnia) rata pożyczki w wysokości 93 029,00 zł.
 
7. W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, uzyskano dofinansowanie dla zadania „Budowa siłowni zewnętrznych do aktywnego wypoczynku w gminie Czerwonak”. Wartość całkowita projektu 65.340,00 zł, koszty kwalifikowane 53.122,00 zł, kwota refundacji 42.497,00 zł (80% kosztów kwalifikowanych) – dofinansowanie wpłynęło na konto Gminy. Projekt został zrealizowany.
 
8. W wyniku realizacji umowy nr UDA-RPWP.07.01.02-30003/14-00 (wraz z późniejszymi aneksami) zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 
2007-2013, na dofinansowanie Projektu pt. „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – gmina Czerwonak” współfinansowanego z EFRR w ramach Priorytetu VII „Pomoc Techniczna” Działania 7.1 „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schematu II „Inwestycje Strategiczne” WRPO na lata 2007 – 2013, na konto Gminy został dokonany przelew w wysokości 177 277,75 zł, co stanowi część kosztów kwalifikowanych wykazanych w pierwszym wniosku o płatność, umniejszoną o kary umowne naliczone wykonawcy. W dniu 15 grudnia 2015 roku złożono końcowy wniosek o płatność.
 
9. Współpracowano ze Szkołą Podstawową im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku w ramach złożenia wniosku o dofinansowanie do mFundacji na projekt pn. „Matematyka w otaczającym nas świecie”. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 2 100,00 zł.
 
10. Współpracowano ze Szkołą Podstawową im. gen. Stefana Roweckiego „GROTA” w Koziegłowach w ramach złożenia wniosku o dofinansowanie do mFundacji na projekt pn. „W królestwie matematyki, czyli matematyka wokół nas”. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł.
 
11. Współpracowano ze Szkołą Podstawową im. Józefa Wybickiego w Owińskach w ramach złożenia wniosku o dofinansowanie do mFundacji na projekt pn. Gminny konkurs matematyczny „Myślę, liczę, tworzę”. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 4 080,00 zł.
 
12. Gmina otrzymała dotację z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 12.000,00 zł.
 
13. Gmina zawarła umowę z Lokalną Grupą Działania „Trakt Piastów” na realizację projektu przez Osiedle Karolin oraz Osiedle Leśne w Koziegłowach i otrzymała dotację celową w kwocie 3.500,00 zł.
 

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.