Logowanie:
Logowanie:

Zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert

 

Szczegółowe informacje, dotyczące m.in.: warunków składania ofert w otwartych konkursach ofert, zasad przyznawania dotacji oraz warunków realizacji zadań, każdorazowo określa ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych. Ogłoszenia konkursów są udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak.

 

Wzory dokumentów określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 

Edytowalne wersje nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań – załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego:

 

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO - załącznik nr 1

 

UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO - załącznik nr 3

 

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO - załacznik nr 5

 

Zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

(mały grant)

 

Zgodnie z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mają prawo złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

1)      wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł,

2)      zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

3)      łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy - w trybie z pominięciem procedury konkursowej - w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł,

4)      wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego - w trybie z pominięciem procedury konkursowej - nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Sposób załatwienia sprawy:

 

1.     W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zamieszczenie oferty na okres 7 dni kalendarzowych:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej;

2)      na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak;

3)      na gminnej stronie internetowej.

2.     Przyjmowanie uwag do oferty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 1.

3.     Rozpatrzenie złożonych uwag.

4.     Zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

5.     Kontrola i ocena realizacji zadania publicznego.

6.     Złożenie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego.

7.     Rozliczenie zadania.

 

Formularze:

 

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 

uproszczona-oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1.doc

 

uproszczone-sprawozdanie-z-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-2.doc

 

(UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO - załącznik nr 3 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego).

 

 

Pliki do pobrania:

 

Program_wspolpracy_pozytek_na_2020_r.

 

Sprawozdanie_z_programu_wspolpracy_za_2019_r.

 

Program_wspolpracy_pozytek_na_2019.pdf

 

 

Wzór oświadczenia wolontariusza/członka stowarzyszenia

 

Wzór opisu dokumentów księgowych

« poprzedni
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.