Logowanie:
Logowanie:

Wójt Gminy Czerwonak zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w 2020 r. 

Wskazanymi przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, mogą być osoby, które:

- uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej,

- nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności [członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie].     

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu.

Wójt, spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Spotkania komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.

Informacja o ogłoszonych konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu,
na stronie www.czerwonak.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Urzędzie Gminy Czerwonak,
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak w terminie do dnia składania ofert w określonym konkursie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

do pobrania:

 

 formularz_zgloszenia_do_komisji_konkursowych.pdf

 formularz_zgloszeniowy_do_komisji.doc

Archiwum

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.