Logowanie:
Logowanie:

1. STAWKI ZA WODĘ

 

Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, obowiązujące na terenie Gminy Czerwonak dostępne są pod adresem: //gpwczerwonak.pl/taryfy-i-cenniki/

 

2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 

Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 

Informacje dodatkowe:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany. Wójt Gminy Czerwonak w drodze decyzji ustala wysokość podatku. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Opodatkowaniu podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Przepisy podatkowe przewidują ulgi w opłacie podatku w postaci:

- umorzenia zaległości,
- odroczenia terminu płatności podatku
- rozłożenia zapłaty podatku na raty
- odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- odroczenia innych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.


Szczegóły dostępne pod adresem:

//bip.czerwonak.pl/6796

 

 3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.
Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.


Jeżeli środek transportowy stanowi własność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 

Szczegóły dostępne pod adresem:

//bip.czerwonak.pl/6799

 

4. PODATEK ROLNY

 

Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami gruntów,
- posiadaczami samoistnych gruntów
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

 

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.
Wójt Gminy Czerwonak ustala wysokość podatku w drodze decyzji.
Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Szczegóły dostępne pod adresem:

//bip.czerwonak.pl/6797

 

 

5. PODATEK LEŚNY

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnych lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 

Informacje dodatkowe:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.
Wójt Gminy Czerwonak ustala wysokość podatku w drodze decyzji.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

 

Szczegóły dostępne pod adresem:

//bip.czerwonak.pl/6798

 

6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

 

Od 2017 r. na terenie gminy Czerwonak nie obowiązuje opłata od posiadania psów. 

 

Szczegóły dostępne pod adresem: 

//bip.czerwonak.pl/6800

 

7. STAWKI ZA WYWÓZ ODPADÓW regulowane przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej - https://www.goap.org.pl/deklaracje-i-platnosci/stawki-i-terminy-platnosci

 

8. ZWROT PODATKU AKCYZOWAEGO

//bip.czerwonak.pl/6801


 

9. INTERPRETACJE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

//bip.czerwonak.pl/6802

 

10. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO ULG

//bip.czerwonak.pl/6803

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.