Logowanie:
Logowanie:

 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta przysługuje każdej rodzinie wielodzietnej, prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, zamieszkałej na terenie Gminy Czerwonak (także rodzinie zastępczej, rodzinnemu domowi dziecka), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej. Kartę otrzyma każdy członek rodziny.

 

 

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Listę parnerów Czerwonackiej Karty Dużej Rodziny można zobaczyć  TUTAJ

 

 

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy złożyć wniosek. Wnioski przyjmowane będą przez cały rok kalendarzowy.

 

Druki wniosków:

 

 wniosek o wydanie/przedłużenie Karty Dużej Rodziny.docx

 

 wniosek o wydanie/przedłużenie Karty Dużej Rodziny.pdf

 

 Oświadczenie o kontynuowaniu nauki.docx

 

 Oświadczenie o kontynuowania nauki.pdf

 

 Oświadczene o utracie Karty Dużej Rodziny.docx

 

 Oświadczenie o utracie Karty Dużej Rodziny.pdf

 

 

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest także w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39.

 

Rodzic, opiekun prawny dziecka składa wypełniony i podpisany wniosek w Urzędzie Gminy Czerwonak lub przesyła go drogą elektroniczną na adres duzarodzina@czerwonak.pl.

 

Wniosek przesłany drogą elektroniczną wymaga uzupełnienia o wymagane podpisy, które powinny być złożone w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w terminie odbioru Karty Dużej Rodziny.

 

W przypadku gdy brak podpisu nie zostanie uzupełniony, Karta Dużej Rodziny nie zostanie wydana.

 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

1. Dokument tożsamości rodzica lub opiekuna prawnego składającego wniosek.

2. Oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia (wzór oświadczenia do pobrania).

3. W przypadku rodzin zastępczych kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

4. W przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego kserokopia postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka.

5. W przypadku opiekuna prawnego kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem.

6. W przypadku osoby niepełnosprawnej powyżej 24. roku życia kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający okres wydłużenia czasu nauki.

 

 

KIEDY MOŻNA ODEBRAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Wydanie Karty Dużej Rodziny nastąpi w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

O dacie odbioru kart rodzic, opiekun prawny dziecka zostanie poinformowany e-mailem, telefonicznie lub pisemnie.

Rodzic /opiekun prawny odbiera osobiście Kartę Dużej Rodziny.

 

 

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY

Rodzic/opiekun prawny niezwłocznie informuje Urząd Gminy o utracie Karty, telefonicznie pod nr tel. 61 65 44 220 lub mailowo: duzarodzina@czerwonak.pl oraz potwierdza ten fakt pisemnie, wypełniając druk oświadczenia o utracie Karty Dużej Rodziny. Rodzic/opiekun prawny składa wniosek o ponowne wydanie Karty dla osoby, która ją utraciła wpisując wyłącznie jej dane we wniosku.

Karta Dużej Rodziny, której zniszczenie lub utrata została zgłoszona do Urzędu Gminy Czerwonak, podlega anulowaniu.

 

 

NA JAKI OKRES JEST WYDAWANA KARTA

Karta Dużej Rodziny wydawana jest na okres:

1. do końca roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek lub

2. do ukończenia 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji.

 

 

PRZEDŁUŻENIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Wniosek o przedłużenie Karty Dużej Rodziny składa się nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności karty.

 

 

WAŻNOŚĆ KARTY

Karta Dużej Rodziny jest ważna z dowodem osobistym dla osoby pełnoletniej. W przypadku dzieci uczących się z legitymacją szkolną/studencką. W innych przypadkach Karta jest ważna po złożeniu oświadczenia ustnego potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

 

KIEDY MOŻE NASTĄPIĆ COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ

Osoby uprawnione do korzystania z Karty Dużej Rodziny nie mogą jej użyczać osobom trzecim pod karą cofnięcia przyznania uprawnień. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione podmiot współpracujący w ramach projektu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Urzędu Gminy Czerwonak.

 

 

 ulotka.pdf

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.